Ställningstaganden


Föreningens stadgar 

(finns endast på finska)

Säännöt

Yleiset määräykset

1§ Yhdistyksen nimi on Politiikan toimittajat ry - Politiska journalisterna rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on olla Suomen eduskunnan, valtioneuvoston, poliittisten puolueiden ja työmarkkinajärjestöjen sekä näihin läheisesti liittyvää muuta yhteiskunnallista toimintaa p ä ä t y ö n ä ä n selostavien uutistoimittajien yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä. amrnatillisia etuja, edistää heidän ammatillista koulutustaan ja yleensä ammattitaidon kehittämistä sekä huolehtia jäsenkunnan yhteyksistä vastaaviin ulkomaalaisiin järjestöihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu-, tiedotus-, retkeily- ja kurssitilaisuuksia. Yhdistys on puolueeton. Yhdistys voi jakaantua jaostoihin.

Yhdistyksen jäsenet

3§ Yhdistyksen jäseneksi voidaan kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä sanoma- ja aikakauslehtien, yleisradion ja uutistoimistojen palveluksessa päätyökseen sääntöjen 2 §:n 1 momentin mukaisia tehtäviä hoitava uutistoimittaja. Jäsenhakemukseen on liitettävä kirjallinen, toimituksen johtoon kuuluvan henkilön, työnantajan allekirjoittarna selostus toimittajan yksityiskohtaisesta työalasta ja -tehtävistä. Jäseneksi pääsyn ratkaisee yhdityksen johtokunta ollessaan yksimielinen, muussa tapauksessa johtokunnan esityksestä yleinen kokous 2/3 äänten enemmistöllä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yleinen kokous johtokunnan esityksestä hyväksyä henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksen jäsenen on oltava Suomen kansalainen.

4§ Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu maksamaan vuosikokouksen vahvistarnat liittymis- ja jäsenmaksut. Kunniajäsenellä ei jäsenmaksuvelvoitetta ole.

5§ Johtokunnar velvollisuutena on kiinteästi seurata, että yhdistyksen jäseninä olevat toimittajat hoitavat tehtäviä, jotka vastaavat sääntöjen 2 §:n 1 momentin mukaisia vaatimuksia. Johtokunta katsoo jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hänen työtehtävänsä ei enää vastaa säännöissä määriteltyä tarkoitusta. Jäsen, joka on esiintynyt tai toiminut yhdistystä tai alan toimittajakuntaa alentavalla tai loukkaavalla tavalla voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätös on välittömästi saatettava kirjatulla kirjeellä asianomaisen jäsenen tiedoksi. Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan johtokunnalle osoitetulla kirjallisellä selostuksella yhdistyksen kokoukseen 14 vuorokauden sisällä siitä, kun johtokunnan päätös on hänelle tiedoksisaatettu. Jäsen, joka kahden vuoden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, katsotaan johtokunnan päätöksellä eronneeksi.

Toimihenkilöt ja elimet

6§ Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittava johtokunta. Johtokunnan velvollisuutena on hoitaa yhdistyksen toiminnan välitöntä johtoa sekä vastata yhdistyksen puolesta. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajaa ja johtokunnan varsinaisia jäseniä ei voida valita tehtäviinsä kahta vuoden pituista toimikautta pitemmäksi ajaksi. Tämä määräys koskee myös ehdokasasettelua yhdistyksen vuosikokouksessa. Kaksi toimikautta toimineen puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten uudelleenvalinta on mahdollista vasta, kun on kulunut kaksi (2) vuotta heidän viimeisen toimikautensa päättymisestä. Johtokunta valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä päättää muiden mahdollisten toimihenkilöiden valitsemisesta. Sihteeri voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Puheenjohtaja edustaa yhdistystä kaikissa sen asioissa sääntöjen määrittelemissä puitteissa, johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista. Puheenjohtajan ollessa estyneenä tämän tehtäviä hoitaa ensimmäinen varapuheenjohtaja sekä tämänkin ollessa estyneenä toinen varapuheenjohtaja. Yhdistyksan sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon ja jäsenluettelon sekä laatii vuosikertomuksen. Rahastonnoitaja hoitaa kassa- ja tiliasiat kirjanpitoineen, perii liittymis- ja jäsenmaksut sekä laatii tilikertomuksen. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja, joku näistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Jos johtokunnan jäsen eroaa tai muuten tulee pysyvästi estyneeksi toimintavuoden aikana, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen. Ensimmäisessä eroamisen jälkeen pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

7§ Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaitainen viiden jäsenen läsnäollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tuloksen ratkaisee puheenjohtajan kumman tahansa ehdotuksen puolesta antama ääni.

8§ Yhdistys kokoontuu johtokunnan kutsusta, joka lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään viisi vuorokautta ennen ja vuosikokous 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset. Johtokunnan on kutsuttava yleinen kokous koolle, jos vähintään 10 jäsentä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle 30 päivän sisällä vaatimuksen jättämisestä puheenjohtajalle. Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta sääntöjen muutoksia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei joku kokouksessa läsnä oleva yhdistyksen jäsen vaadi vaaleja toimitettavaksi suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaisee arpa. Vuosikokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetuista asioista on jäsenen tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä.

Vuosikokous

9§ Vuosikokouksessa, joka pidetään kunakin vuonna maaliskuun viimeiseen päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjan tarkistajat,
2) Käsitellään vuosi- ja tilikertomukset sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto,
3) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,
4) Päätetään kuluvan vuoden toimintasuunnitelmasta, josta johtokunta on tehnyt esityksen.
5) Päätetään liittymis ja jäsenmaksuista sekä vahvistetaan talousarvio.
6) Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet
sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten ehdokasasettelussa on huomioitava sääntöjen 6 §:n 2 momentin määräykset.
7) Käsitellään muut esityslistalle mahdollisesti merkityt asiat.

Yhdistyksen talous

10 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Tulot on käytettävä tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.

Sääntöjen muutos ja toiminnan lopettaminen

12 § Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutosta koskeva ehdotus on pantava pöydälle aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävään seuraavaan kokoukseen. Muutoksen hyväksymiseen tällöin tarvitaan 2/3 ääntenenemmistö.

13 § Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan lopullisesti ratkaista ainoastaan vuosikokouksessa ja ehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyksi, jos 3/4 läsnäolevista sitä kannattaa. Jos yhdistys päättää purkautua tai sen toiminta muusta syystä loppuu, sen omaisuus siirtyy Suomen Sanomalehtimiesten liiton käytettäväksi sen harkitsemalla tavalla.

14 § Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.


Politiska journalisterna | PB 251, 00100 Helsingfors | info (at) politiikantoimittajat.fi